OM 08fri.MASTERS

08fri./Stockholm Friidrottsförbund har med hjälp av ekonomiskt stöd från Region Stockholm (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) under en tvåårsperiod (2019 - 2020) genomfört projektet 08fri.Masters.

Huvudsyftet med projektet var att hjälpa fler äldre att må psykiskt och fysiskt bättre med hjälp av veteranfriidrott.

Huvudansvariga för projektet har Jenny Åkervall och Mattias Sunneborn varit.

Verksamheten kommer nu framförallt att leva vidare i de föreningar som under projekttiden fått hjälp med att starta upp och/eller vidareutveckla sina aktiviteter för aktuell målgrupp. 08fri. har därutöver som ambition att årligen, om än i mindre skala än under projekttiden, bjuda in till några gemensamma aktiviteter.

Projektets bakgrund
Psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet är ett stort och ökande samhällsproblem. Äldre är en utsatt grupp. Enligt forskningsstudier kommer var fjärde person att drabbas av psykisk ohälsa efter 65-års ålder. Vanligast är depression och ångestsyndrom. Äldre är särskilt utsatta för depression, eftersom sjukdomen ofta är kopplad till förluster. Av egna förmågor, eller av närstående, något som av naturliga skäl drabbar äldre i högre grad. Vi har också en ensamhetsproblematik i Sverige i dag, många äldre känner sig isolerade, vilket också försvårar upptäckten av psykisk sjukdom.

Att fysisk aktivitet har en positiv effekt på det psykiska välbefinnandet, motivationen, kognitionen och hjärnan överlag är numera ett väldokumenterat faktum. Det gäller i allra högsta grad för äldre människor. Studier visar bland annat att all form av regelbunden fysisk träning minskade både upplevda depressiva symtom och diagnostiserad depression hos äldre, men det gäller även annan form av psykisk ohälsa.

I denna kontext skulle veteranfriidrotten kunna göra en avgörande skillnad, dels genom att bidra till fysisk aktivitet för äldre, dels genom att erbjuda en mötesplats med en stark social gemenskap.

Veteranfriidrotten är på frammarsch i Sverige, det har skett en stark utveckling på senare år där antalet aktiva ökar. Friidrotten är inkluderande och lättillgänglig, kan bedrivas till en relativt låg kostnad och har flera grenar vilket ger många valmöjligheter för utövarna. Sammantaget gör det veteranfriidrotten tillgänglig för alla och attraktiv som en träningsform, i synnerhet för de över 65 år.

Projektet 08fri.Masters syftar till att genom veteranfriidrotten öka antalet fysiskt aktiva äldre, framförallt över 65 år, i Stockholmsregionen med det övergripande målet att förebygga psykisk och fysisk ohälsa inom denna grupp.


SAMARBETSPARTNERS

             

GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: